Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

CBIS Veiligheidsalerteringsysteem Midden en West Brabant

Het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk is de tweede motor achter de Brabantse economie. Binnen het gebied vinden veel activiteiten met gevaarlijke stoffen plaats en het is gelegen op een kruispunt van vaarwegen, rijkswegen, buisleidingen en spoorbanen waarover veel gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Dit levert de nodige risico’s op voor de werknemers binnen het zeehavengebied en voor de bewoners in de directe omgeving. Op dit moment wordt de wet- en regelgeving ten aanzien van externe veiligheid binnen het bestemmingsplan voor dit gebied verankerd, met als doel tot een meer aanvaardbaar risiconiveau te komen.

Om het bestemmingsplan uiteindelijk vast te kunnen stellen dient de gemeenteraad verantwoording af te leggen voor de risico’s die in het gebied worden toegestaan. Beter bekend als de verantwoordingsplicht groepsrisico. Om het groepsrisico in het gebied zo laag mogelijk te houden, zoeken de gemeente Moerdijk, havenschap Moerdijk, Veiligheidsregio, provincie en bedrijfsleven samen naar maatregelen. Met name naar maatregelen die de zelfredzaamheid in het gebied positief beïnvloed en de bestrijdbaarheid in het gebied vergroot.  Deze zoektocht is reeds in 2009 gestart.  Sinds 2014, is het CBIS operationeel in de gehele Veiligheidsregio Midden en West Brabant.

CBIS betekent letterlijk Calamiteiten BHV Informatiesysteem. BHV is de afkorting van bedrijfshulpverlener.

Snel informeren

Zelfredzaamheid en de versterking daarvan was en is ook een landelijk punt van aandacht. Het toenmalige ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties startte daarom in 2009 met het project “Versterking zelfredzaamheid”.  Binnen dit project draaiden een viertal pilots, waarvan er  één is opgezet rond de herziening van het bestemmingsplan “Haven- en industrieterrein Moerdijk ”. Binnen deze pilot is gezocht naar concreet toepasbare maatregelen om de zelfredzaamheid in het gebied te versterken. Er is met name vastgesteld dat veel zelfredzaamheidbevorderende maatregelen pas in werking treden wanneer de sirene is afgegaan. Gezien de korte afstand tussen werknemers, bewoners en de risicobronnen is dit te laat voor werknemers en bewoners om nog zelfredzaam te zijn. Een ander belangrijk punt is dat de bestaande alarmering te algemeen van aard is in dit gebied met een veelvoud aan risicobronnen. In dat geval staat één vraag met stip bovenaan: hoe zorg ik ervoor dat medewerkers en omwonenden zo snel mogelijk geïnformeerd zijn over het feit of er nu sprake is van een grote brand, een dreigende explosie of een toxische wolk (scenario’s)? Deze vraag stond centraal binnen het onderzoek. Eind 2010 zijn een drietal maatregelen in de eindrapportage opgeleverd; een veiligheidsalerteringsysteem voor het bedrijfsleven, een veiligheidsdashboard voor burgers en een aantal praktische maatregelen (zoals windvanen).

Grote brand Chemie-Pack

Kort na het opleveren van de eindrapportage van de pilotstudie, voltrok zich op 5 januari 2011 de grote brand Chemie-Pack. Een van de belangrijkste constateringen na de brand was dat niet snel genoeg de juiste informatie kon worden verschaft door de overheid en hulpdiensten. Met name bij de bedrijven op het zeehaven- en industrieterrein Moerdijk ontbrak het aan informatie om zelf te kunnen handelen (en zelfredzaam te kunnen zijn). Daarnaast bleek eveneens dat veel bedrijven niet goed voorbereid zijn op risico’s van buiten de eigen bedrijfsvoering.

Meer dan ooit bleek het cruciaal om binnen enkele minuten de bedrijven van informatie te voorzien en de BHV-organisaties te trainen hoe met deze informatie dient te worden omgegaan.

Veiligheidsalerteringsysteem voor bedrijven

Om de veiligheid van werknemers in het gebied te bevorderen is een nieuw alerteringsysteem, het zogenaamde CBIS,  ontwikkeld. Als zich bij een BRZO-bedrijf op het terrein iets voordoet, meldt het betreffende bedrijf dit aan de meldkamer van het Havenschap Moerdijk. De centralist voert deze melding via de invoermodule van het CBIS-systeem in. Het systeem koppelt deze melding, samen met de actuele meteo-informatie aan de juiste dataset met risico-informatie. Hiermee wordt een plot van het scenario en effectafstanden gegenereerd, welke via een link per sms en e-mail wordt verzonden aan de BHV-organisaties van de ruim 400 bedrijven op het zeehaven- en industrieterrein.

Ook op andere Industrieterreinen gaat men het CBIS gebruiken.

Het CBIS is in principe voor elk industrieterrein met BRZO bedrijven te gebruiken in de Veiligheidsregio Midden en West Brabant en kan direct worden ingevoerd. Daarnaast ontwikkelen we het CBIS door en we verwachten dat we medio 2014 het CBIS gereed hebben om alle BHV-ers van dorpen en steden te kunnen informeren bij rampen en zware ongevallen in de directe omgeving.

E-learning

Er is een E-learning ontwikkeld en er is een korte demonstratiefilm beschikbaar.

 Neem voor nadere informatie contact op met Harry Killaars via 06-536 250 89 of harry.killaars@brandweermwb.nl

Meer informatie

Kijk op de website van CBIS via www.cbisbrabant.nl