Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Plannen

Regionaal Crisisplan

Het regionaal crisisplan geeft een antwoord op de vraag ‘wie doet wat’ en ‘wie informeert wie’ bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het beschrijft de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en de bevoegdheden met betrekking tot de maatregelen en voorzieningen inzake de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Daarnaast omvat het de afspraken die zijn gemaakt met andere bij mogelijke rampen en crises betrokken partijen.

Het is een plan op hoofdlijnen en verwijst naar monodisciplinaire deelplannen en multidisciplinaire handboeken. Het doel is te komen tot een uniforme aanpak van de organisatie van de regionale en multidisciplinaire crisisbeheersing. Daarmee wordt door regionale samenwerking uitvoering gegeven aan rampbestrijding en crisisbeheersing op maat. Het regionaal crisisplan is gericht op de verdere professionalisering van de crisisbeheersing waarbij de crisisbeheersingsorganisaties regionaal en eenduidig worden ingericht. Hierdoor is helder wie, waarvoor verantwoordelijk is en wordt geborgd dat alle betrokken instanties binnen Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant op een zelfde manier met de rampenbestrijding en crisisbeheersing om gaan. Het regionaal crisisplan wordt met de buurregio’s en met België afgestemd met betrekking tot de verhouding van de daar aanwezige (operationele) plannen en procedures op het gebied van crisisbeheersing.

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant wil een stevige en flexibele crisisbeheersingsorganisatie neerzetten. Dit regionaal crisisplan vormt daarvoor een belangrijke basis. Het regionaal crisisplan vervangt de gemeentelijke rampenplannen.

Rampbestrijdingsplannen

Binnen Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bevinden zich een groot aantal Brzo-inrichtingen, waarvoor op grond van de wet- en regelgeving een rampbestrijdingsplan vereist is. Er is één generiek rampbestrijdingsplan geldend voor alle Brzo-inrichtingen vastgesteld, die alle eerdere rampbestrijdingsplannen voor Brzo-inrichtingen vervangt.  Het generieke ‘Rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen Midden- en West-Brabant' bestaat uit een algemeen deel (inleiding) dat op alle Brzo-inrichtingen van toepassing is, een beschrijving van generieke scenario’s die in de Brzo-inrichtingen kunnen voorkomen, een overzicht van de Brzo-inrichtingen waarbij de scenario’s per inrichting worden aangegeven en daarnaast specifieke bedrijfskaarten per Brzo-inrichting.

Het vastgestelde generieke ‘Rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant kunt u hieronder raadplegen. De specifieke bedrijfskaarten worden niet gepubliceerd omdat deze mogelijk bedrijfsvertrouwelijke informatie bevatten. Verzoeken om inzage worden per geval beoordeeld. Het generieke rampbestrijdingsplan en met name de bedrijfskaarten worden doorlopend geactualiseerd ten behoeve van het gebruik door de operationele diensten.

Eenmaal per jaar worden de wijzigingen formeel in het generiek rampbestrijdingsplan verwerkt en wordt de nieuwe versie, exclusief de bedrijfskaarten, hieronder geplaatst.

Naast het Rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen Midden- en West-Brabant is er al eerder een rampbestrijdingsplan voor de vliegbases Gilze en Rijen en Woensdrecht vastgesteld.

Samenwerking Nucleaire Veiligheid

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) staan zoals vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst Nucleaire Veiligheid Schelderegio voor de opgave om samen zich voor te bereiden op stralingsincidenten in Zuidwest Nederland. Het gevaar en de mogelijke risico’s worden primair veroorzaakt door vooral de kernenergiecentrale Borssele (Nederland), de vier kernreactoren in Doel (België), de opslag van radioactief afval (COVRA2) en de vele transporten van radioactief materiaal, zowel over de weg, het spoor als het water. Deze voorbereiding vergt een aanpak die gericht is op de specifieke risico’s en een duidelijk afwijkende responsstructuur, met landelijke zeggenschap in zowel de ‘koude’ als in de ‘warme’ fase.

De afgelopen jaren hebben de veiligheidsregio’s Zeeland en Midden- en West-Brabant intensief samengewerkt binnen het nucleaire domein. Op strategisch en operationeel niveau is geïnvesteerd in de professionalisering van de voorbereiding op - en uitvoering van - mogelijke stralingsincidenten in de Schelderegio. Het programmaplan Nucleaire Veiligheid Schelderegio 2015-2018 bouwt verder op de in de afgelopen jaren geleverde inspanningen en actualiseert de ambities op basis van landelijke en regionale ontwikkelingen. Het programmaplan is goedgekeurd door de Algemeen Besturen van de Veiligheidsregio’s Zeeland en Midden- en West-Brabant.

Rampbestrijdingsplan Nucleaire Installaties

Samenwerking Nucleaire Veiligheid

Regionaal Crisisplan

Regionaal Crisisplan

Regionaal Crisisplan 2018-2022 1,06 MB pdf

Regionaal Risicoprofiel VRMWB

1,26 MB pdf

Regionaal Risicoprofiel VRMWB Bijlagenrapport

2,55 MB pdf

Rampbestrijdingsplannen

Publicatie Rampbestrijdingsplan BRZO

0,22 MB pdf

Rampbestrijdingsplan BRZO

Rampbestrijdingsplan BRZO 5.2 1,02 MB pdf

Publicatie Rampenbestrijdingsplan vliegbases

0,22 MB pdf

Rampenbestrijdingsplan vliegbases

Rampenbestrijdingsplan vliegbases v1.6 0,28 MB pdf