Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Privacyverklaring Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Deze worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring beschrijven we hoe wij persoonsgevens verzamelen en verder verwerken.

Verwerken persoonsgegevens

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verzamelen deze persoonsgegevens indien dit is vereist met uw toestemming.

Doelen verwerking persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doelen.

Rechtsgronden verwerking persoonsgegevens

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming, maar ook  ter uitvoering van een overeenkomst, om aan een wettelijke verplichting te voldoen, om vitale belangen van u of een ander te beschermen, voor de vervulling van een wettelijke taak of ter behartiging van gerechtvaardigde belangen.

Bewaren

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is om te voldoen aan de doelen waarvoor deze verzameld zijn, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze langer te bewaren. De bewaartermijn verschilt per categorie van gegevens.

Uitwisseling

We hechten veel waarde aan het beschermen van persoonsgegevens. Voor het uitvoeren van onze wettelijke taken, het leveren van diensten en indien er een wettelijke verplichting bestaat kunnen wij, voor zover vereist met uw toestemming, uw gegevenspersonen delen met derden.

Wij wisselen gegevens uit met de volgende categorieën van ontvangers:

 • Werknemers
  Het aantal medewerkers van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant dat toegang heeft tot persoonsgegevens binnen een bepaalde registratie is steeds beperkt tot een selecte groep van werknemers die hiervoor speciaal zijn gemachtigd.

  Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonsgegevens verleend voor zover zij die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren

 • Hulpverleningspartners
  Indien het voor het uitvoeren van de hulpverleningstaken (branden, ongevallen en andere incidenten) noodzakelijk is zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met andere hulpverleningspartners en organisaties.

 • Andere derden
  We kunnen ook persoonsgegevens delen met andere zorgvuldig gekozen derden. We doen dit alleen indien dit noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en het uitvoeren van onze taken. Voor zover verplicht zullen we daar eerst uw toestemming voor vragen. We eisen van deze derden dat zij de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en beschermen en deze alleen gebruiken voor het doel waarvoor wij deze gegevens hebben verstrekt.

Het is ook mogelijk dat wij wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens bekend te maken aan andere autoriteiten of andere derden.

Verwerkingsregister

Welke persoonsgegevens we  precies verwerken, de doeleinden, de rechtsgronden en welke bewaartermijnen gelden hebben we vastgelegd in het Verwerkingsregister Veilgheidsregio Midden- en West-Brabant.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te beperken. U heeft ook het recht op verstrekking van de persoonsgegevens in een digitaal toegankelijke vorm, die u kunt en mag overdragen aan een andere organisatie. Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw toestemming heeft u het recht om uw toestemming in te trekken.

Beveiligingsbeleid

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Wij kunnen echter niet garanderen dat onbevoegden er nooit in zullen slagen om deze maatregelen te omzeilen waardoor uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doelen gebruikt kunnen worden. Indien dit zich ondanks onze maatregelen toch voor mocht doen dan zullen wij ons maximaal inspannen om de schade die het gevolg hiervan kan zijn te voorkomen of tot een minimum te beperken.

Cookies

Om de werking van onze websites te verbeteren en deze beter op gebruikerswensen aan te passen, maakt onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op de harde schijf van uw computer plaatst voor registratiedoeleinden. Onze website plaatst functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken (zogenaamde analyse-cookies) en social media.

 • Functionele cookies
  Functionele cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld. Hiervoor is geen toestemming vereist;
 • Cookies voor het beheer van webstatistieken
  Cookies voor het beheer van webstatistieken analyseren bijvoorbeeld welke pagina’s het best worden bezocht. Op basis daarvan kunnen we onze website verbeteren.
 • Social media cookies
  Social media als Facebook en Twitter zijn te bereiken via onze website. Deze toepassingen kunnen ook cookies plaatsen op uw computer. Hier hebben wij echter geen invloed op.

De meeste browers zijn standaard zo ingesteld dat zij cookies accepteren. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Wanneer u dit echter doet, kunnen bepaalde onderdelen van de website ontoegankelijk zijn of niet optimaal functioneren.

Bezwaar maken en klacht indienen

U kunt te allen tijde vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u meent dat u in uw rechten bent geschonden dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassing van de privacyverklaring

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant kan deze privacyverklaring te allen tijde aanpassen indien daar een aanleiding voor bestaat. De meeste actuele versie wordt steeds op de website www.veiligheidsregiomwb.nl onder het kopje ‘Privacy’ geplaatst.

Contact

Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens, een verzoek om inzage, het maken van bezwaar of anderszins kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant:

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming mevr. S. Hennekam
Postbus 3208
5003 DE Tilburg