Spring naar inhoud
Duurzaamheid

Duurzaamheid

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant draagt haar steentje bij aan een betere en duurzamere leefomgeving. Dit deden we al enkele jaren zonder daar veel ruchtbaarheid aan te geven, maar vanaf ons Beleidsplan 2023-2027 investeren we structureel tijd, energie en middelen in dit belangrijke thema.

“We werken organisatiebreed aan het meer sturen op indicatoren. Het onderwerp duurzaamheid leent zich in het bijzonder om dit via prestatie-indicatoren te volgen. We hebben de doelstellingen nu voor eerste maal opgenomen in onze beleidsbegroting 2025. Landelijk werken wij actief samen met andere veiligheidsregio’s en leveren capaciteit en delen ervaringen tussen veiligheidsregio’s. We gaan de komende periode ervaren of wij de krachten kunnen bundelen en daarmee meerwaarde creëren voor onze eigen organisatie.” Huibert van Dis, Manager Strategie en Bedrijfsvoering

Bijdragen aan een duurzame omgeving

Als veiligheidsregio werken we mee aan een veilige en toekomstbestendige maatschappij die de (verschillende) klimaatcrises kan opvangen en zich kan aanpassen aan veranderingen in het klimaat. Grondstoffen kunnen schaars worden, het gebruik van niet duurzame (fossiele) energie wordt steeds kritischer en de invloed van het klimaat zien we terug in ons werk.

We bereiden ons voor op klimaatcrises in onze regio, zoals extreme hitte/droogte en daardoor bijvoorbeeld instabiele dijken, extreme buien, natuurbranden en overstromingen. Daarnaast worden we ingezet om deze crises te beheersen, zoals bij de overstromingen in Limburg in de zomer van 2021.

Een kleine, ecologische voetafdruk

Als organisatie zijn wij tegelijkertijd ook een schakel in de lange keten die uiteindelijk klimaatveranderingen veroorzaakt. Als overheidsorganisatie willen we een goed voorbeeld zijn voor iedereen om onze wereld leefbaar te houden. Daarom zetten we ons in om onze eigen, ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Dat doen we door minder energie en grondstoffen te gebruiken en minder CO2 uit te stoten.

Duurzaam willen werken is niet nieuw, daar zijn we al jaren mee bezig. De veranderende wereld (en de onbekende wereld van morgen) vraagt ons echter om sneller en efficiënter te verduurzamen. Dat willen we bereiken door gezamenlijk en gericht te werken aan hele concrete en realistische doelen voor onze organisatie. Als organisatie maken we daarbij hele bewuste (duurzame) keuzes.

Sinds 2023 werken we daarbij ook intensief samen met andere veiligheidsregio’s, aangestuurd door een Kernteam Duurzaamheid, onder regie van de Vakraad Bedrijfsvoering van Brandweer Nederland.

Wat willen we bereiken?

We streven naar 6% minder energieverbruik in 2026 (ten opzichte van referentiejaar 2022), 55% CO2 reductie in 2026 (volledig CO2-neutraal in 2050) en 50% minder primair grondstoffenverbruik in 2030 (volledig circulair in 2050).

Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers zich bewust zijn van het belang van een duurzame leefomgeving. Ze kennen onze doelstellingen en weten hoe we er samen aan moeten werken om die te bereiken.

Onze aanpak

‘CO2-Prestatieladder: stap voor stap’

De CO2-Prestatieladder is een manier van werken die organisaties helpt om minder CO2 uit te stoten. Deze werkwijze gebruiken steeds meer gemeenten en andere overheden en ook inmiddels enkele veiligheidsregio’s. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft eind 2022 besloten om ook deze systematiek toe te passen om structureel inzicht te krijgen in onze CO2-voetafdruk. Voor het jaar 2022 hebben we onze voetafdruk in beeld gebracht en een aantal andere stappen gezet om in aanmerking te komen voor certificering op niveau 3. Eind maart 2024 worden we hierop geaudit door een externe bureau. We hopen natuurlijk van harte het certificaat te mogen ontvangen en publiceren het hier zodra ’t feestelijke moment daar is!

In ons CO2-managementplan wordt het energiemanagementprogramma en het communicatieplan van de organisatie beschreven. Elk half jaar bewaken we de voortgang en communiceren daarover op deze pagina. Op scope 1 (aardgas en brandstoffen) werken we aan een reductie van 38% in 2026. Voor elektriciteit streven we naar een reductie van 95% en op zakelijk vervoer (dienstreizen, Openbaar Vervoer en vliegreizen) een reductie van 12%. In totaal leidt dit dan tot 55% reductie in 2026.