Spring naar inhoud
Euro bankbiljetten

Begroting en jaarstukken

Begroting

Jaarlijks wordt onze begroting vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Deze jaarlijkse begroting bevat een meerjarenraming die inzicht geeft in de verwachte investeringen, personele lasten, de balans, de risico’s en het bijbehorende weerstandsvermogen. Mochten ontwikkelingen leiden tot afwijkingen in de (meerjaren)begroting, dan vindt hierover besluitvorming plaats in het Algemeen Bestuur.

De beleidsbegroting is opgebouwd uit het programma Veiligheid, de verplichte paragrafen en de financiële begroting met bijlagen. 

Jaarstukken

Met de jaarstukken leggen wij verantwoording af aan het Algemeen Bestuur over het gevoerde beleid. Wij laten zien wat we in 2022 hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat dat heeft gekost.

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en overige gegevens.

Inkoopvoorwaarden

In het losse blok kun je onze inkoopvoorwaarden downloaden. Als je vragen hebt over onze inkoopvoorwaarden, kun je contact opnemen met afdeling Inkoop en Contractmanagement via [email protected]

  • Kamer van Koophandel nummer: 17277144
  • Btw-nummer: 8146.40.709.B.01