Skip to Content
Persoon met papieren in zijn hand

Beleid en planvorming

Op deze pagina vind je onze vastgestelde beleidsstukken en plannen, zoals het beleidsplan en regionaal crisisplan. 

Beleidsplan 2019-2023

“Samen maken we de regio veiliger” is onze missie. In het meerjarenbeleidsplan presenteren wij voor 4 jaar onze voornemens om invulling te geven aan deze missie. Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en met wie doen we dat? Wij leggen onze focus voor de langere termijn vast. We vertrekken niet blanco op weg naar 'de toekomst'. Een nieuw plan is een goed moment om stil te staan en in de spiegel te kijken: wie zijn we, waar staan we voor en wat komt er op ons af in deze snel veranderende samenleving. Dit is het vertrekpunt van waaruit we weer verder bouwen.

Lees in het beleidsplan 'samen werken aan veiligheid en veerkracht' onze focus voor de jaren 2019-2023.

Dekkings- en specialismenspreidingsplan

Het dekkings- en specialismenspreidingsplan maakt deel uit van het Beleidsplan 2019-2023 van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het wettelijk kader voor de taken van de brandweer en het dekkingsplan ligt vast in de Wet Veiligheidsregio’s. Het Dekkings- en spreidingsplan beschrijft de organisatie, opkomsttijden en materieel van Brandweer Midden- en West-Brabant.

Beleidsplan MOTO

MOTO staat voor multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen. Het MOTO-beleidsplan geeft op hoofdlijnen het beleid voor de komende vier jaar weer. Het zet daarmee “de stip op de horizon” en vormt tevens de basis voor de jaarplannen. 

Regionaal Crisisplan

Het regionaal crisisplan geeft een antwoord op de vraag ‘wie doet wat’ en ‘wie informeert wie’ bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het beschrijft de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en de bevoegdheden met betrekking tot de maatregelen en voorzieningen inzake de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Daarnaast omvat het de afspraken die zijn gemaakt met andere bij mogelijke rampen en crises betrokken partijen.

Het is een plan op hoofdlijnen en verwijst naar monodisciplinaire deelplannen en multidisciplinaire handboeken. Het doel is te komen tot een uniforme aanpak van de organisatie van de regionale en multidisciplinaire crisisbeheersing. Daarmee wordt door regionale samenwerking uitvoering gegeven aan rampbestrijding en crisisbeheersing op maat. Het regionaal crisisplan is gericht op de verdere professionalisering van de crisisbeheersing waarbij de crisisbeheersingsorganisaties regionaal en eenduidig worden ingericht. Hierdoor is helder wie, waarvoor verantwoordelijk is en wordt geborgd dat alle betrokken instanties binnen Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant op een zelfde manier met de rampenbestrijding en crisisbeheersing om gaan. Het regionaal crisisplan wordt met de buurregio’s en met België afgestemd met betrekking tot de verhouding van de daar aanwezige (operationele) plannen en procedures op het gebied van crisisbeheersing.

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant wil een stevige en flexibele crisisbeheersingsorganisatie neerzetten. Dit regionaal crisisplan vormt daarvoor een belangrijke basis. Het regionaal crisisplan vervangt de gemeentelijke rampenplannen.

Rampbestrijdingsplannen

Binnen Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bevindt zich een groot aantal Brzo-inrichtingen (Brzo = Besluit risico's zware ongevallen), waarvoor op grond van de wet- en regelgeving een rampbestrijdingsplan vereist is. Er is één generiek rampbestrijdingsplan geldend voor alle Brzo-inrichtingen vastgesteld, die alle eerdere rampbestrijdingsplannen voor Brzo-inrichtingen vervangt.  Het generieke ‘Rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen Midden- en West-Brabant' bestaat uit een algemeen deel (inleiding) dat op alle Brzo-inrichtingen van toepassing is, een beschrijving van generieke scenario’s die in de Brzo-inrichtingen kunnen voorkomen, een overzicht van de Brzo-inrichtingen waarbij de scenario’s per inrichting worden aangegeven en daarnaast specifieke bedrijfskaarten per Brzo-inrichting.

Het vastgestelde generieke ‘Rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant kun je hiernaast raadplegen. De specifieke bedrijfskaarten worden niet gepubliceerd omdat deze mogelijk bedrijfsvertrouwelijke informatie bevatten. Verzoeken om inzage worden per geval beoordeeld. Het generieke rampbestrijdingsplan en met name de bedrijfskaarten worden doorlopend geactualiseerd ten behoeve van het gebruik door de operationele diensten.

Naast het Rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen Midden- en West-Brabant is er een rampbestrijdingsplan voor de vliegbases Gilze en Rijen en Woensdrecht. Ook deze kun je hiernaast downloaden.