Skip to Content
Voertuig van brandweer, ambulance en politie

Besluiten Algemeen Bestuur

Op deze pagina vind je de agenda, voorstellen en besluiten van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur vergadert 5 keer per jaar. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. De agenda en de voorstellen zijn ongeveer twee weken voor de vergadering beschikbaar.

Vergaderdata Algemeen Bestuur:

 • 14 april 2022
 • 24 mei 2022 (extra vergadering)
 • 13 juli 2022
 • 12 oktober 2022
 • 14 december 2022

Bijlagen bij de vergaderstukken voor de vergaderingen van het algemeen bestuur zijn opvraagbaar via het contactformulier.

Concept agenda 13 juli

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vergadert op 13 juli 2022 om 13.00 uur in de raadszaal van gemeente Breda, Grote Markt 38, 4811XS Breda.

 1. Opening
  1. Vaststellen agenda
 2. Mededelingen
  1. Aanstelling plaatsvervangend algemeen directeur / regionaal commandant
  2. Renovatie Haringvlietbrug / afsluiting Heinenoordtunnel
  3. Uitkomsten onafhankelijk onderzoek beroepsbezetting
  4. Stand van zaken Corona – door dhr. Baan
  5. Stand van zaken Bevolkingszorg – door dhr. Buijs
  6. Belevingsonderzoek Brandweer Nederland
  7. Snelheid bebouwde kom
  8. Expertisebureau Risicobeheer
 3. Vaststellen verslag Algemeen Bestuur 14 april, 24 mei en 22 juni 2022
 4. Stand van zaken crisis noodopvang vluchtelingen – mondeling door de voorzitter
 5. Strategie en Beleid
  1. Presentatie Veilige Energietransitie – door Jolanda Trijselaar
  2. Vuelta
  3. BRZO-monitor
 6.  Organisatie
  1. Begrotingswijziging 2022
  2. Begroting 2023
  3. Voortgangsrapportage archief- en informatiebeheer VRMWB
 7. Rondvraag

De volgende ingekomen stukken worden u ter kennisgeving aangeboden:

 1. Zienswijze Veiligheidsberaad inzake initiatiefwetsvoorstel vuurwerkverbod, d.d. 3 februari 2022
 2. Brief Functiewisseling Regionaal Militair Commandant Zuid, d.d. 20 mei 2022
 3. Brief Evaluatie samenwerking in de veiligheidsregio's bij de aanpak van Covid-19, Minister J&V, d.d. 1 juni 2022
 4. Eindrapport Voorbij de crisis in coronatijd, VNG
 5. Jaarverslag 2021 meldkamer
 6. Reactie NGB VB VNG op consultatie wijziging Wpg
 7. Agenda en Stukken Bestuurlijk Overleg Bevolkingszorg d.d. 4 juli 2022

Concept agenda 14 april

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vergadert op 14 april 2022 om 14.00 uur bij Hotel Van der Valk, dr. Bloemenlaan 8, 5022KW in Tilburg.

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
  1. Stand van zaken Covid-19 (mondeling)
  2. Stand van zaken Oekraïne crisis (mondeling)
 3. Vaststellen verslagen Algemeen Bestuur 9 februari en 16 maart 2022
 4. Organisatie
  1. Takendiscussie (nazending volgt na 5 april)
  2. Jaarrekening 2021 VRMWB
  3. Accountantverslag 2021 VRMWB
  4. Begrotingswijziging 2022 VRMWB
  5. Begroting 2023 VRMWB
  6. Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's
 5. Rondvraag

Ingekomen stukken ter kennisgeving:

 1. Samenvatting Position paper Veiligheidsberaad t.b.v. Rondetafelgesprek "Evaluatie Wet veiligheidsregio's" d.d. 18 februari 2022.
 2. Diverse rapporten evaluatie aanpak Covid-19:
  1. Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid - aanpak coronacrisis deel 1
  2. Evaluatierapport aanpak Covid-19 – Inspectie JenV
  3. De rol van het Veiligheidsberaad tijdens de coronacrisis - NIPV