Skip to Content
Voertuig van brandweer, ambulance en politie

Besluiten Algemeen Bestuur

Op deze pagina vind je de agenda, voorstellen en besluiten van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur vergadert 5 keer per jaar. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. De agenda en de voorstellen zijn ongeveer twee weken voor de vergadering beschikbaar.

Vergaderdata Algemeen Bestuur:

 • 2 februari 2023
 • 19-20 april 2023 (retraite)
 • 13 juli 2023       
 • 5 oktober 2023
 • 14 december 2023        

Bijlagen bij de vergaderstukken voor de vergaderingen van het algemeen bestuur zijn opvraagbaar via het contactformulier.

Concept agenda 20 april 2023

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vergadert op 20 april 2023 om 13.45 uur op de locatie van de bestuurlijke retraite: Landgoed De Rosep, Oirschotsebaan 15, 5062 TE Oisterwijk.

Opening

 • Vaststellen agenda 

Vaststellen verslag Algemeen Bestuur d.d. 2 februari 2023 

Mededelingen

 • Terugkoppeling regionaal (schriftelijk)
 • Alarmering/ Vervanging Respond
 • Advies uitfasering waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS)
 • C-2000 en NOOVA
 • Datalek GGD’n (corona)
 • Veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk der Nederlanden
 • Terugkoppelingen uit landelijke overleggen (schriftelijk)
 • Veiligheidsberaad
 • Nieuwe portefeuillehouder Brandweer (Veiligheidsberaad)
 • WVSV / CAO- Onderhandelingsakkoord
 • Terugkoppeling PRT d.d. 17 april 2023 (mondeling)

 Strategie en Beleid

 • Jaarstukken 2022
 • Accountverslag 2022 (nazending)
 • Begrotingswijziging (BGW) 2023-1
 • Beleidsbegroting 2024
 • Financiële- en controleverordening
 • Aanpassingen Gemeenschappelijke Regeling VRMWB
 • Stichting Waarborgfonds

Organisatie

 • Voordracht DB-lid en verdeling portefeuilles DB-leden

Rondvraag

De volgende ingekomen stukken worden ter kennisgeving aangeboden:

 1. KAB Auditcommissie - NIPV
 2. Resultaten opvolging aanbevelingen bij vergunningverlening van evenementen
 3. Veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk der Nederlanden
 4. NIPV-Een toekomst voor het WAS-definitief