Skip to Content
Blauwe afbeelding met lichtblauwe organische vormen

Besluiten Algemeen Bestuur

Op deze pagina vind je de agenda, voorstellen en besluiten van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur vergadert 5 keer per jaar. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. De agenda en de voorstellen zijn ongeveer twee weken voor de vergadering beschikbaar.

Vergaderdata Algemeen Bestuur:

 • 14 april 2022
 • 13 juli 2022
 • 12 oktober 2022
 • 14 december 2022

Bijlagen bij de vergaderstukken voor de vergaderingen van het algemeen bestuur zijn opvraagbaar via het contactformulier.

Concept agenda 14 april

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vergadert op 14 april 2022 om 14.00 uur bij Hotel Van der Valk, dr. Bloemenlaan 8, 5022KW in Tilburg.

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
  1. Stand van zaken Covid-19 (mondeling)
  2. Stand van zaken Oekraïne crisis (mondeling)
 3. Vaststellen verslagen Algemeen Bestuur 9 februari en 16 maart 2022
 4. Organisatie
  1. Takendiscussie (nazending volgt na 5 april)
  2. Jaarrekening 2021 VRMWB
  3. Accountantverslag 2021 VRMWB
  4. Begrotingswijziging 2022 VRMWB
  5. Begroting 2023 VRMWB
  6. Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's
 5. Rondvraag

Ingekomen stukken ter kennisgeving:

 1. Samenvatting Position paper Veiligheidsberaad t.b.v. Rondetafelgesprek "Evaluatie Wet veiligheidsregio's" d.d. 18 februari 2022.
 2. Diverse rapporten evaluatie aanpak Covid-19:
  1. Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid - aanpak coronacrisis deel 1
  2. Evaluatierapport aanpak Covid-19 – Inspectie JenV
  3. De rol van het Veiligheidsberaad tijdens de coronacrisis - NIPV