Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Algemeen Directeur

Vacature nummer:
Onderdeel: Veiligheidsregio
Reageer vóór: 01 februari 2017ORGANISATIE

Algemene informatie

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een samenwerkingsverband van 26 gemeenten en hulpdiensten en is ingesteld om de ruim 1.200.000 inwoners van de regio beter te beschermen tegen de risico’s van branden, rampen en crises. Binnen de Veiligheidsregio MWB werken Brandweer, GHOR, Gemeenschappelijke Meldkamer, Veiligheidsbureau, gemeenten en ketenpartners samen inzake risico- en crisisbeheersing, incidentbestrijding en geneeskundige- en bevolkingszorg. Veiligheidsregio MWB legt de nadruk op duurzame ontwikkeling van veiligheid en zorg en versterking van de veiligheidsketen.

De Veiligheidsregio is enerzijds een organisatie met uitvoerende taken en anderzijds een netwerkorganisatie. Kerntaken zijn risicobeheersing, incidentbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige- en bevolkingszorg.  Er wordt veel waarde toegekend aan informatievoorziening, risico- en crisiscommunicatie. De veiligheidsregio is een stabiele organisatie. Die stabiliteit omvat zowel de structuur van de organisatie, de inhoudelijke thema’s als de bedrijfsvoering. De netwerkfunctie is stevig. De Veiligheidsregio wordt als een betrouwbare partner ervaren in het domein van fysieke veiligheid.

De komende jaren ligt de nadruk op het duurzaam ontwikkelen van veiligheid en zorg, met een accent op eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven, zelf-/samenredzaamheid, veiligheidscultuur. Van regelgericht naar risicogericht. Pro-actief handelen. Het versterken van de veiligheidsketen, inclusief grensoverschrijdende samenwerking.

In verband met het vertrek van de huidige algemeen directeur zoekt de veiligheidsregio MWB een opvolger die op een inspirerende en doortastende wijze leiding geeft aan de organisatie.

FUNCTIE

Doel van de functie

U bent eindverantwoordelijk voor het realiseren van het meerjaren beleidsplan en het adequaat functioneren van de organisatie. Uw begroting is circa 75 miljoen euro per jaar.

Positie van de functie

Het Dagelijks- en Algemeen bestuur worden ondersteund door een algemeen directeur, tevens secretaris van het bestuur. U geeft leiding aan circa 1.900 medewerkers, waaronder 1.330 vrijwilligers brandweer.

Kennis/Ervaring

 • Relevante kennis van en ervaring met het politiek-bestuurlijke domein
 • Ervaring in integrale veiligheid
 • Kolomoverstijgend denken en handelen, aantoonbaar succesvol
 • Kennis en ervaring met bedrijfsvoering, met name financiën, communicatie en organisatieontwikkeling
 • Affiniteit met de regio
 • Netwerken op regionaal en landelijk niveau
 • Creëren van lokaal draagvlak
 • Organisatie ontwikkelen in continue veranderende omgeving

Competenties

 • Visie
 • Leiderschap
 • Resultaatgericht
 • Communicatie
 • Organisatiesensitiviteit
 • Netwerken
 • Ondernemerschap
 • Vasthoudendheid
 • Overtuigingskracht

Persoonlijkheid

 • Gezaghebbend leider, boegbeeld
 • Pragmatisch
 • Inspirator
 • Verbinder van mensen en organisaties, zowel ‘binnen als buiten’
 • Oplossingsgericht
 • Binden en boeien van samenwerkingspartners, zowel in- en extern
 • Effectief blijven functioneren ook daar waar belangen tegengesteld zijn
 • Doortastend
 • Proactief
 • Hoog abstractie niveau
 • Sociaal intelligent

U heeft wo niveau en aantoonbaar succes gehad in een vergelijkbare situatie.

PROCEDURE

Is vastgelegd in een tijdsplanning. Een assessment kan onderdeel van de procedure uitmaken. Benoeming vindt plaat door het Algemeen Bestuur in maart 2017

ARBEIDSVOORWAARDEN

Salariëring conform schaal 17, gemeentelijke schaal. De algemeen directeur draait geen piketdienst.

Wilt u reageren?

Deze vacature loopt via een extern bureau. Kijk voor meer informatie op de website van Beljon + Westerterp.


 De sluitingsdatum van deze vacature is verlopen, u kunt niet meer reageren.